Toimitusehdot

TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

Suomen Lasiposti Oy 01/2015
Y-tunnus 2515648-2

Olemme Suomen Tasolasi ry:n jäseniä ja noudatamme Suomen Tasolasi ry:n takuuehtoja.

1 SOVELTAMISALA

1.1 Hankinnoissa ja toimituksissa noudatetaan näitä ”Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000)” alla olevan sisältöisinä, mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin sovita.

1.2 Nämä ehdot on tarkoitettu sovellettaviksi elinkeinonharjoittajien väliseen rakennusmateriaalien, -tarvikkeiden ja -osien kauppaan.

2 TARJOUS

2.1 Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous tai tilausvahvistus poikkeaa tarjouspyynnöstä / tilauksesta, on tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa oltava poikkeuksesta nimenomainen maininta, jotta poikkeukseen voitaisiin vedota. Suullisesti sovitut poikkeukset tarjouspyynnöstä / tilauksesta on vahvistettava kirjallisesti.

2.2 Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 1 kuukausi laskettuna tarjouksen jättämiseen varatun ajan päättymisestä, jollei tarjouspyynnössä ole muuta voimassaoloaikaa mainittu.

3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS

3.1 Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriitaiset, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä, ellei sopimuksessa ole muuta mainittu
– tilausvahvistus ja mahdollisesti siihen liittyvät liitteet
– sopimus liitteineen ja sopimusneuvottelupöytäkirja, rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot
Mikäli tarjouspyyntö ja tarjous poikkeavat teknisten yksityiskohtien osalta toisistaan, poikkeukset on todennettava ja ne on kirjattava tilausvahvistukseen.

4 HINTA

4.1 Hinta on kiinteä, jollei kirjallisesti ole toisin sovittu. Näissä hankinta- ja toimitusehdoissa hinnalla tarkoitetaan arvonlisäverotonta hintaa. Arvonlisävero lasketaan toimituksen hintaan kulloinkin todellisena maksettavana verona.

4.2 Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä (laki, asetus, valtioneuvoston tai ministeriön päätös) johtuvat kustannusmuutokset
– joiden peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muissa tapauksissa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen,
– joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja
– jotka ovat sopimuksen käsittämään suoritukseen välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia

5 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT

5.1 Tilausvahvistukseen on mahdollista tehdä lisäys ja muutos 24 h sisällä sen lähettämisestä Yli 24 h jälkeen tilausvahvistus on sitova kauppasopimus.

6 KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN

6.1 Kauppahinta suoritetaan laskua tai ennakkolaskua vastaan tilausvahvistuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti.

6.2 Jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, myyjä on oikeutettu veloittamaan sopimuksessa tai korkolaissa määritellyn viivästyskoron eräpäivästä maksupäivään.

7 OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

7.1 Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun kauppahinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu.

7.2 Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivän jälkeen kirjallisesta pyynnöstä huolimatta tai jos ostajan maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, eikä ostaja pysty toimittamaan kirjallisesta pyynnöstä huolimatta tarvittavaa vakuutta, myyjä saa kieltää tavaran toimittamisen, kiinnittämisen tai asentamisen rakennuskohteeseen ja kustannuksellaan erottaa hallintaansa ostajalle myymänsä tavarat.

8 VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN

8.1 Vahingonvaara siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sopimuksen mukaisesti luovutettu ostajalle tai itsenäisen rahdinottajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu.

8.2 Ellei tavaraa ostajan viivästyksen vuoksi ole luovutettu oikeana aikana, vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen, mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi. Vastuu tavaran vakuuttamisesta kuuluu tällöin ostajalle.

9 VAKUUDET

9.1 Mikäli hankinta- / toimitussopimuksessa edellytetään, myös ostaja on velvollinen antamaan myyjälle hyväksyttävän vakuuden.

9.2 Vakuutta koskeva vaatimus on esitettävä ennen sopimuksen tekemistä ja vakuus asetettava sopimuksessa määrätyssä ajassa. Takuuajan vakuuden suuruudesta sekä alkamis- ja voimassaoloajasta sovitaan erikseen.

10 TAVARAN TOIMITUSKUNTO

10.1 Tavaran tulee kaikilta osiltaan täyttää toimitusajankohtana voimassa olevien Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat tavaraa koskevat määräykset mm. rakenteen, varusteiden sekä työ- ja paloturvallisuuden osalta.

10.2 Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan sekä pakkaukseltaan ja koodausmerkinnältään vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

11 TOIMITUSLAUSEKKEET

11.1 Toimitusehdot on sopimuksessa määriteltävä vakiintuneita toimituslausekkeita, kuten esimerkiksi Incotermstoimitustapalausekkeita käyttäen.
Oletusarvoisesti (ellei muuten ole sovittu) toimitamme toimitusehdolla DAP, joka tarkoittaa:
– myyjä vastaa kuljetuksesta ja myyjä vakuuttaa kuljetuksen
– myyjä vastaa energialisäkustannuksesta
– myyjä kuljettaa rahdin yhteisesti sovittuun toimitusosoitteeseen
– ostajan vastaa rahdin purkamisesta ja siihen tarvittavasta purkukalustosta.
– ostajan vastaa tuotteista, kun myyjä on toimittanut sen yhteisesti sovittuun toimitusosoitteeseen
– ostaja vastaa tuotteen tarkastuksesta sekä vastaanotosta, kuten kohdassa 13 mainitaan
– mikäli ostaja haluaa kuljetukseen ja purkuun erikoiskalustoa, kuten hiab tai trukkipurun, siitä on sovittava erikseen

12 ASIAKIRJAT JA OIKEUDET

12.1 Kaikki tavaran valmistamista varten tarvittavat piirustukset ja tekniset asiakirjat, jotka ostaja ja myyjä ennen tai jälkeen sopimuksenteon luovuttavat toisilleen, jäävät asiakirjan luovuttajan omaisuudeksi. Vastaanottaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle. Asiakirjat on palautettava niiden luovuttajan pyynnöstä.

12.2 Kumpikin osapuoli vastaa toimittamiensa suunnitelmien ja asiakirjojen sekä niiden perusteena olevien tietojen oikeellisuudesta ja sovitun aikataulun noudattamisesta.

12.3 Myyjä vastaa toimitukseen liittyvistä patentti- ja muita teollisoikeuksia koskevista vaatimuksista ja velvoitteista niin, ettei niistä aiheudu ostajalle kustannuksia tai haittaa.

13 VASTAANOTTOTARKASTUS JA TOIMITUKSEN VALVONTA

13.1 Ostajalla on oikeus saada pyydettäessä tieto valmistusaikataulussa pysymisestä.

13.2 Kun tavara on luovutettu, ostajan on tarkastettava se silmämääräisesti. Silmämääräisesti havaittavista tavaran laatuvioista tai kuljetusvioittumisista on tehtävä huomautukset viivytyksettä rahtikirjaan tai muuten kirjallisesti Suomen Lasiposti Oy:n ohjeiden mukaisesti.

13.3 Virheistä ja puutteista, jotka ovat havaittavissa vasta toimitettuja tavaroita kiinnitettäessä tai niiden osia toisiinsa liitettäessä (nk. piilevä vika), ostajan on ilmoitettava välittömästi havaittuaan virheen tai puutteen.

14 OSTAJAN VELVOLLISUUSDET

14.1 Ostaja on velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että tavara voidaan valmistaa ja vastaanottaa aikataulun mukaisestisovitulla tavalla.

14.2 Ostajan tulee huolehtia siitä, että sen muut alihankkijat ja asiantuntijat suorittavat tehtävänsä aikataulun mukaisesti.

14.3 Ostaja vastaa purkauspaikalle johtavan tien ajokelpoisuudesta sekä siitä, että työmaatiet ovat sellaisessa kunnossa, että sovittu kuljetuskalusto voi niillä esteettä liikkua ja että purkauspaikka on asianmukaisessa kunnossa.

14.4 Ostaja huolehtii tavaran pakkausjätteen keräyksestä ja kuljetuksesta. Ostaja hyödyntää pakkausjätteen, milloin se on mahdollista.

15 VASTUU VIRHEESTÄ JA PUUTTEESTA

15.1 Myyjä vastaa tavaran virheestä, joka tavarassa on ollut vahingonvaaran siirtyessä ostajalle, vaikka virhe ilmenisi sitä myöhemmin. Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, mikäli hän ei ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta lukien tai siitä lukien, kun virhe olisi tavaran tarkastuksessa kohtuudella pitänyt havaita.

15.2 Myyjän on mahdollisimman nopeasti ostajan reklamaation saatuaan omalla kustannuksellaan toimitettava uusi virheetön vastaava lasi samaan määräpaikkaan.

15.3 Jos myyjä ei täytä velvollisuuttaan korjata virhettä tai uusia toimitusta, ostajalla on oikeus korjata tai korjauttaa virhe myyjän kustannuksella. Ostajan on ennen virheen korjauttamista tai virheellisen toimituksen uusimista kirjallisesti ilmoitettava tästä myyjälle.

15.4 Myyjä ei vastaa virheestä, joka johtuu siitä, että rakennetta, johon myyjän toimittama tavara tulee, ei ole suunniteltu ja toteutettu hyvää suunnittelu-, rakennus- tai asennustapaa noudattaen eikä myöskään virheestä, joka johtuu käyttöohjeen vastaisesta tavaran käyttämisestä, säilyttämisestä tai huollon laiminlyönnistä.

15.5 Suomen Lasiposti Oy ei vastaa mistään välillistä kustannuksista eikä mahdollisia henkilövahinkotapauksia. Viallinen lasi korvataan aina uudella tilausvahvistuksessa määrätyllä vastaavaan määräpaikkaan toimitettuna.

16 TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

16.1 Jos toimitusta ei voida täyttää joko lainkaan tai joltakin osalta tai tavaraa ottaa vastaan sovittuna aikana taikka jos tällainen viivästys näyttää todennäköiseltä, osapuolen on viipymättä ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle.

16.2 Molemmat osapuolet ovat velvollisia heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan kirjallisesti viivästyksen syyn ja uuden toimitusajankohdan.

16.3 Toimituksen viivästyessä ostajalla on oikeus viivästyssakkoon, jonka suuruus on, ellei toisin ole sovittu, 0,1 % sopimuksen mukaisesta hinnasta kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 75 työpäivältä. Myyjä ei ole viivästyssakon lisäksi velvollinen muuhun vahingonkorvaukseen viivästyksen johdosta, ellei myyjä ole menetellyt törkeän tuottamuksellisesti tai tahallisesti.

16.4 Jos toimitus viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista.

17 YLIVOIMAINEN ESTE

17.1 Näiden hankinta- ja toimitusehtojen viivästystä koskevista määräyksistä riippumatta osapuolella on oikeus saada kohtuullinen pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksiensa täyttämisaikaan, jos velvollisuuden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sota, kapina, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy.

17.2 Mikäli tavaran valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy jostakin edellä mainitusta, myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, eikä myyjä voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta, myyjä saa tarpeellisen ja riittävän pidennyksen toimitusaikaansa. Sellaisen työselkkauksen perusteella, joka on aiheutunut siitä, että myyjä tai tämän alihankkija on jättänyt täyttämättä työntekijöilleen, näiden järjestöille tai työnantajaliitoille sopimukseen tai lakiin perustuvan velvollisuutensa, myyjä ei saa pidennystä toimitusaikaan.

17.3 Jos toinen osapuoli ei ole viipymättä kirjallisesti ilmoittanut ylivoimaisen esteen alkamisesta toiselle osapuolelle, se ei voi vedota siihen vapauttamisperusteena.

18 TAKUU

18.1 Myyjä antaa tavaralleen takuun 60 kuukauden ajaksi sen luovuttamispäivästä lukien, ellei toisin ole sovittu.

18.2 Myyjä on velvollinen kohtuullisessa ajassa tiedon saatuaan omalla kustannuksellaan poistamaan kaikki suorituksessaan takuuaikana ilmenevät virheet ja puutteet. Myyjän vastuu ei ulotu virheisiin, jotka ovat aiheutuneet tavanomaisesta kulumisesta tai ostajan tuottamuksesta.

18.3 Mikäli myyjä ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta laiminlyö takuuvelvoitteensa täyttämisen kohtuullisessa määräajassa, ostajalla on oikeus korjata tai korjauttaa virhe myyjän kustannuksella. Ostajan on ennen virheen korjauttamista tai virheellisen toimituksen uusimista kirjallisesti ilmoitettava tästä myyjälle.

19 ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÖ

19.1 Myyjä vastaa kaikkien alihankkijoidensa toimituksista. Pyynnöstä ostajalla on oikeus saada tietoonsa myyjän tärkeimmät alihankkijat ja osatoimittajat.

20 TUOTEVASTUU

20.1 Myyjällä on toimittamiensa tuotteiden osalta tuotevastuulain mukainen tuotevastuu.

21 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

21.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle, ellei siitä erikseen sovita.

22 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

22.1 Jos jompikumpi osapuoli syyllistyy sopimusvelvollisuuksiensa olennaiseen laiminlyöntiin, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoitettuaan tästä ensin kirjallisesti, ellei laiminlyöntiä ole kohtuullisessa määräajassa korjattu.

22.2 Jos jompikumpi osapuoli on sellaisessa taloudellisessa tilassa, että on perusteltua syytä epäillä tämän suoriutuvan sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus.

22.3 Mikäli ostaja on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa, myyjällä on sopimuksen purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesti keskeyttää toimitus, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu tai sen suorittamisesta on sovittu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti.

22.4 Kummallakin osapuolella on oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli hankinta tai toimitus on pakko keskeyttää sodan, liikekannallepanon tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan ylivoimaisen esteen vuoksi pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi. Kumpikin osapuoli on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan esteestä toiselle osapuolelle.

23 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

23.1 Osapuolten välillä syntyvissä erimielisyyksissä on ratkaisut pyrittävä löytämään sopimusasiakirjojen määräyksistä ja niistä ilmenevistä periaatteista silloinkin, kun sopimusasiakirjoista ei saada suoraa vastausta syntyneisiin riitakysymyksiin. Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin sitä mukaa, kun niitä ilmenee.

23.2 Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan Sopimuksesta mahdollisesti syntyvät riidat ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan yhden miehen välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja käytettävä kieli Suomen kieli.

24 KAUPPALAIN NOUDATTAMINEN

24.1 Muilta osin noudatetaan kauppalakia.